0

Žiadne produkty v košíku.

TEL.PODPORA

0905261771

Obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Beťár Guma s.r.o. so sídlom:Rázusova ulica 526/53, IČO: 51957949, zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde KOŠICE 1, vložka č. 44722/V vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky pre predaj tovaru (dalej len VOP).  VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a jeho zákazníkmi vznikajúce pri predaji Tovaru. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a zákazníkom a sú zverejnené a dostupné v písomnej forme v prevádzkových priestoroch predávajúceho a v elektronickej forme na internetovej stránke https://www.betarguma.sk

2. VOP sú záväzné pre všetky Zmluvné strany, t.j. účastníkov záväzkového vzťahu a vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike, najmä Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

 

I. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy
1. Spotrebiteľ objednáva výrobky predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na stránke www.betarguma.sk alebo telefonicky aj bez nutnosti registrácie.

2.Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na ďiaľku.

3. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú  adresu, telefónne číslo, e-mail, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, a živnostník resp. právnická osoba navyše okrem obchodného mena, adresy sídla vrátane PSĆ, čísla telefónu a e-mailovej adresy aj IČO, DIĆ a IČ DPH (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

4.Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

5. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

6. Predávajúci má právo stornovať objednávku, alebo jej časť ak:
a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) zmenila sa cena dodávateľa produktu
c) zmenila sa lehota na dodanie tovaru
d) vystavená cena produktu bola chybná
pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

7. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej čast budú kupujúcemu po stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené do 14 dní na ním určený bankový účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 

II.    Cena a platobné podmienky
1. Cena produktu je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Cena zrealizovanej objednávky sa nemení. Predávajúci doručí spotrebiteľovi tovar za cenu v akej bol objednaný.

2. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3. Spotrebiteľ uhrádza platbu za tovar formou dobierky.

4. V individuálnych prípadoch je možné dohodnúť sa aj na platbe vopred cez faktúru.

 

III. Doprava
1. Doprava je realizovaná prostredníctvom dopravnej spoločnosti 123kuriér.

2. Doprava je možná len v rámci územia Slovenskej republiky.

3. Dopravné je účtované vo výške 5 € s DPH  za jeden balík pneumatík (do 2ks).
To znamená, že pri štandardnej objednávke 4 kusov pneumatík je cena dopravy 10 €, za každý další balík bude účtované poštovné 5 €.

 

IV. Dodanie a preberanie tovaru
1. Ak je objednaný tovar dostupný skladom  odošleme Vám ho ešte v ten istý alebo nasledujúci pracovný deň – doba dodania tovaru je od 24 do 48 hodín.

2. Ak tovar skladom nie je vybavovanie vašej objednávky sa môže predĺžiť vzhľadom na aktuálnu dostupnosť u našich dodávateľov. Väčšina tovaru je doručená do 3 až 5 pracovných dni.

3. Pred doručením vás bude telefonicky kontaktovať kuriér prepravnej spoločnosti .

4. Pri preberaní produktu je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

5. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho.

6. Daňový doklad – faktúra je dodaný spolu s tovarom. Doklad o zaplatení tovaru vydáva kuriér ktorý tovar doručuje. V prípade osobného odberu tovaru si tieto doklady prevezmete pri prevzatí tovaru.

7. Doprava tovaru k spotrebiteľovi je realizovaná špedičnou spoločnosťou v pracovné dni od 24 do 48  hod od prevzatia tovaru. Na adrese doručenia je nutné zabezpečiť v deň doručenia prevzatie tovaru v dobe od 8:00 – 17:00. V prípade že v daný den nemôžete prevziať zásielku dohodnete sa s kuriérom na inom termíne.

 

V. Odstúpenie od zmluvy
1. Objednávka vykonaná prostredníctvom internetového obchodu má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku. V zmysle §7 zákona č. 102/2014 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru.

2. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru,  predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na prevádzku predávajúceho na náklady kupujúceho. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe a formulárom na vrátenie tovaru ktorý je v potvrdení objednávky.

3. Pneumatiky alebo disky ktoré boli obuté, jazdené alebo nejako poškodené sa nedajú vrátiť.

4. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 

VI. Zodpovednosť za vady a reklamácie
1. Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a na DEMO pneumatiku je 12 mesiacov. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru alebo živelnou pohromou predávajúci nezodpovedá. Záruka sa tiež nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca.

2. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je odberateľ povinný reklamovať u dodávateľa písomnou reklamáciou. V prípade, že odberateľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je odberateľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ odberateľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru odberateľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

4. Ak je kupujúcim právnická osoba alebo podnikateľ, zodpovednosť za vady predaného tovaru sa riadi podľa ustanovení § 422- § 441 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka.

 

VII. Ochrana osobných údajov
Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm.. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len “ZnOOÚ”) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené následovným tretím stratám, resp. okruhu príjemcov:
123 kurier , Messagerie,s.r.o Tomanoczyho 378/8, IČO: 46598863 , DIČ: 2023488610 Nižná 027 43

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

VIII.    Záverečné ustanovenie
1. Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

2. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č.102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

3. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú alebo elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

IX. Bezplatný odber starých pneumatík
1. Naša spoločnosť zabezpečuje bezplatný spätný zber opotrebovaných pneumatík od konečných používateľov  na základe § 71 zákona č.79/2015 Z.z. na adrese prevádzky.

2. Bezplatne odovzdať staré pneumatiky môžete v sídle našej prevádzky:Pneuservis Beťár guma,Trangusova ulica 33,Krompachy 05342